Makara Rasi - Monthly 2019-2020

Telugu Makara (Capricorn) Rasi Phalalu 2019-2020
Sri Vikari Nama Samvatsaram Capricorn Telugu Rasi Phalalu 2019-2020 Makara Rasi Phalithamulu 2019-2020 Monthly Predictions, Makara Rasi Lucky Number & Makara Rasi (Capricorn) Predictions in Telugu. Capricorn Horoscope 2019-2020 in Telugu, Capricorn 2019-2020 Horoscope in Telugu, Capricorn Astrology 2019-2020 in Telugu.
Advertisement
Capricorn Telugu Rasi Phalalu 2019-2020 Monthly Predictions. Aadayam (Income), Vyayam (Expenses), Rajapujyam (Honour) and Avamanam (Dishonour). The big number in income (Aadayam) and the small number in expenses (Vyayam) are considered good for Rasi.

© Telugu.ws / Copyrights, Disclaimer & Contact / Hosting MediaOne.in / Code licensed under MIT, documentation under CC BY 3.0. Currently v3.3.1
Copyright Permissions & Disclaimer: Rasiphalalu.Telugu.ws have official permission for 2019-2020 Telugu Rasi Phalithamulu Yearly & Monthly from Bhimavaram Sri Pedagadi vari Sri Hevalambi Nama Samvatsaram "Bhavishya Panchangam" by "BrahmaSri Pedagadi Mohan Ravishankar Daivagna", Bhimavaram.