Mesha Rasi - Yearly 2021-2022

Telugu Mesha (Aries) Rasi Phalalu 2021-2022
Sri Plava Nama Samvatsaram Aries Telugu Rasi Phalalu 2021-2022 Mesha Rasi Phalithamulu 2021-2022 Yearly Predictions, Mesha Rasi Lucky Number & Mesha Rasi (Aries) Predictions in Telugu. Aries Horoscope 2021-2022 in Telugu, Aries 2021-2022 Horoscope in Telugu, Aries Astrology 2021-2022 in Telugu.
Advertisement
Aries Telugu Rasi Phalalu 2021-2022 Yearly Predictions. Aadayam (Income), Vyayam (Expenses), Rajapujyam (Honour) and Avamanam (Dishonour). The big number in income (Aadayam) and the small number in expenses (Vyayam) are considered good for Rasi.

© Telugu.ws / Copyrights, Disclaimer & Contact / Hosting MediaOne.in / Code licensed under MIT, documentation under CC BY 3.0. Currently v3.3.1
Copyright Permissions & Disclaimer: Rasiphalalu.Telugu.ws have official permission for 2021-2022 Telugu Rasi Phalithamulu Yearly & Monthly from Bhimavaram Sri Pedagadi vari Sri Plava Nama Samvatsaram "Bhavishya Panchangam" by "BrahmaSri Pedagadi Mohan Ravishankar Daivagna", Bhimavaram.